اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۸۹۸۳۵۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۸۹۸۳۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۶۲۴۵۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۰۲۵۹۶۷۸۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان پانزده خرداد ، سبزه میدان ، بازار کفاشها ، بازار کیلویی ها ، نبش سرای سجاد ، پلاک 1/1 و 1/2

بازرگانی شجاعی‎ 02155898355

تلفن

  • ۵۵۸۹۸۳۵۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۵۸۹۸۳۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۵۵۶۲۴۵۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۰۲۵۹۶۷۸۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان پانزده خرداد ، سبزه میدان ، بازار کفاشها ، بازار کیلویی ها ، نبش سرای سجاد ، پلاک 1/1 و 1/2